پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

کوتاه کردن موی سر یا ریش یا شارب (تقصیر) ← → احکام سعی

شک در سعی

شک در عدد شوطهای سعی و یا در صحّت آنها اثری ندارد ، در صورتی که بعد از گذشتن از محلّ عمل مشکوک باشد ، مانند اینکه در عمره تمتع پس از گرفتن مقداری از موی سر یا ریش یا شارب ( تقصیر ) شک در آن کند و یا در حج پس از شروع نمودن در طواف نساء شک کند .
و اگر بعد از فارغ شدن از سعی شک در عدد شوطها نماید ، پس اگر در شک ذکر شده احتمال زیاد بودن شوطها را بدهد ، بنا را بر صحّت سعی خود بگذارد ، و اگر احتمال کم بودن آنها را میدهد ، در صورتی که شک او قبل از بهم خوردن موالات باشد سعی باطل است ، و بنابر احتیاط اگر بعد باشد نیز باطل است .
مسأله 348 : اگر در پایان شوط احتمال زیادی بدهد ، مانند اینکه در حالی که بالای مروه باشد شک کند که شوط اخیر هفتم یا نهم بوده است ، سعی صحیح است و شک ذکر شده ارزش ندارد ، ولی اگر همین شک در اثنای شوط برای او حاصل شود ، سعی باطل است و باید آن را دوباره انجام دهد .
مسأله 349 : حکم شک در عدد شوطهای سعی در حین اشتغال به آن ، همان حکم شک در عدد شوطهای طواف در حین انجام آن است ، و بنابر این سعی با چنین شکی به هر صورتی که باشد باطل میشود .
کوتاه کردن موی سر یا ریش یا شارب (تقصیر) ← → احکام سعی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français