پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

حدود حرم مکّه و مدینه ← → 25 ـ حمل سلاح

محرّمات حرم

اوّل : شکار صحرائی ، همچنان که در مسأله ( 199) گذشت .
دوّم : کندن و یا بریدن هر چیزی که در حرم روئیده باشد ، خواه درخت و یا غیر آن باشد ، ولی بریده شدن بعضی از چیزهائی که در حرم رویده بر اثر راه رفتن متعارف و معمولی اشکالی ندارد ، همچنان که رها کردن حیوانات بجهت چریدن از علف حرم اشکالی ندارد ، ولی چیدن علف جهت ذخیره ساختن ، هر چند برای شتر باشد ، جایز نیست ، و از حکم حرمت کندن و بریدن چند مورد استثناء میشود :

إذخر ، که گیاه معروفی است .

نخل خرما و درخت میوه .

درختان و علفهایی که خود انسان آنها را نشانده و کاشته است خواه در ملک خودش باشند یا در ملک دیگری .

درختان و علفهائی که در خانه و منزل انسان پس از اینکه منزل او شده بروید ، و اما درختان و علفهائی که از قبل در آنجا بوده اند ، کندن و یا بریدن آنها جایز نیست .
مسأله 281 : درختی که اصل و ریشه آن در حرم باشد و شاخه و برگ آن در بیرون حرم و یا برعکس ، حکم درختی را دارد که هم اصل و هم شاخه و برگش در حرم باشد .
مسأله 282 : بنابر احتیاط کفاره کندن هر درختی قیمت همان درخت است ، و کفاره بریدن قسمتی از آن قیمت همان قسمت است ، و امّا بریدن و کندن علف کفاره ندارد .
سوّم : جاری نمودن حدود و قصاص و تعزیر بر کسی که در بیرون حرم جنایت کرده و به آن پناه آروده است ، ولی جایز نیست به جانی آب یا خوراکی داده شود ، و همچنین جایز نیست با او صحبت و یا خرید و فروش شود و یا پناه و جایی به او داده شود ، تا اینکه ناچار به بیرون آمدن از حرم شود ، و دستگیر و مجازات گردد .
چهارم : بنابر قولی : برداشتن چیز گم شده در حرم ، ولی اظهر این است که کراهت شدیدی دارد و حرام نیست ، پس اگر آن را برداشت و علامتی نداشت که از روی آن ممکن باشد مالک آن را پیدا کند و به او برساند ، جایز است آن را متلّک کند ، هر چند قیمت آن یک درهم یا بیشتر باشد ، ولی اگر علامت ـ بتوضیحی که ذکر نمودیم ـ داشت ، پس اگر قیمت آن به یک درهم نرسد ، واجب نیست آن را به مردم جهت پیدا شدن مالک معرفی نماید ، و احتیاط این است که آن را از طرف مالکش صدقه بدهد ، و اگر قیمتش یک درهم و یا بیش از آن باشد ، واجب است یک سال تمام آن را معرفی کند ، و در صورت پیدا نشدن مالک ، بنابر احتیاط آن را از طرف مالکش صدقه بدهد .
حدود حرم مکّه و مدینه ← → 25 ـ حمل سلاح
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français